BezPro Company s.r.o.

Servis a revize hasicích přístrojů

Dle platné legislativy (zejména vyhláška č. 246/2001 Sb. O požární prevenci) provádíme:

  • pravidelnou kontrolu hasicích přístrojů v místě jejich umístění, a to v intervalu 1x ročně

  • tlakovou zkoušku a servisní údržbu 1x za tři roky  u hasicích přístrojů s náplní na bázi vody s přísadami

  • tlakovou zkoušku a servisní údržbu 1x za pět let u hasicích přístrojů s ostatními typy náplní

  • opravy

Servis a revize požárních hydrantů

V souladu s platnou legislativou (zejména vyhláškou č. 246/2001 Sb. O požární ochraně) provádíme: 

  • kontrolu provozuschopnosti požárních hydrantových systémů, spočívající v kontrole průtokových a tlakových parametrů hadic, a to 1x ročně

  • revizi a údržbu hadicových systémů pravidelně 1x za pět let, kdy provádíme tlakovou zkoušku

  • měření vydatnosti odběrných míst požární vody

Mimo výše uvedené zásahy provádíme i kontroly a údržbu nezavodněných požárních vodovodů, tzv. suchovodů.

Servis a revize požárních klapek a ucpávek

V souladu s platnou legislativou (vyhláška Ministerstva vnitra  č. 2462001 Sb., O požární ochraně) provádíme v pravidelných intervalech 

1x ročně kontrolu provozuschopnosti požárně bezpečnostního zařízení, tedy i požárních klapek a ucpávek.

Požární klapky fungují jako uzávěr, který v případě nebezpečí zamezí šíření ohně, tepla či kouře vzduchotechnickým potrubím.

Požární ucpávky vyplňují prostupy a spáry např. pro kabely, potrubí v požárně dělících konstrukcích (stěnách,podlahách,stropech).


Servis a revize požárních dveří

I požární dveře, jakožto požárně bezpečnostní zařízení, podléhají zákonným povinnostem (vyhláška Ministerstva vnitra č. 246/2011 Sb., O požární ochraně). Jejich kontrolu provádíme v pravidelných intervalech 1x ročně.