BezPro Company s.r.o.

Proč zajistit BOZP?

Každá pracovní činnost přináší riziko - lze jej však omezit.
Zákoník práce, dále i Živnostenský zákon a jiné předpisy včetně mezinárodních ujednání EU a předpisy EN, které se transformují do našeho právního řádu, ukládají všem zaměstnavatelům povinnost seznamovat všechny svoje zaměstnance s právními a ostatními předpisy k zajištění BOZP. Navíc vyžadují, aby znalost těchto předpisů byla nedílnou součástí kvalifikačních předpokladů pro výkon práce. K této povinnosti dále patří ještě pravidelné ověřování znalostí bezpečnostních přepisů a kontrola jejich dodržování. Za dodržování nese plnou odpovědnost zaměstnavatel a vedoucí zaměstnanci na všech stupních řízení.

Pokud nemáte zajištěnou BOZP

BOZP se týká asi 600 zákonů, vyhlášek, vládních nařízení, ČSN atd. V případě nedodržení byť jen některého článku se vystavujete finančnímu postihu ze strany okresního inspektorátu práce (OIP), nebo zdravotní pojišťovny. 
OIP má pravomoc mimo uložení pokuty až do výše 500.000,-Kč, odebrat osvědčení nebo oprávnění, vyřadit stroje atp.

© Copyright BezPro company s.r.o.