BezPro Company s.r.o.

POŽÁRNÍ OCHRANA

 

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast PO: 

Zákon č. 133/1985 Sb., o požární ochraně

Vyhláška MV č. 246/2001 Sb., o stanovení podmínek požární bezpečnosti a výkonu státního požárního dozoru (vyhláška o požární prevenci) 

Vyhláška MV č. 202/1999 Sb., kterou se stanoví technické podmínky požárních dveří, kouřotěsných dveří a kouřotěsných požárních dveří 

Vyhláška MV č. 87/2000 Sb., kterou se stanoví podmínky požární bezpečnosti při svařování a nahřívání živic v tavných nádobách 

Nařízení vlády č. 91/2010 Sb., o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv

Vyhláška č. 23/2008 Sb., o technických podmínkách požární ochrany staveb

Nabízíme:

- Zpracování kompletní dokumentace

- Zpracování požárně bezpečnostního řešení stavby 

- Zpracování začlenění do kategorie dle požárního nebezpečí 

- Provádění pravidelných preventivních požárních prohlídek se zápisem do   požární knihy a návrhem na odstranění zjištěných závad 

- Provádění vstupních a periodických školení 

- Realizace bezpečnostního značení pracoviště

- Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení PO 

- Součinnost při kontrole klienta HZS 

- Revize přenosných hasicích přístrojů (PHP) a hydrantů

- Vedeni požární knihy 

- Veškeré další služby týkající se PO