BezPro Company s.r.o.

Bezpečnost a ochrana zdraví při práci

Povinnosti zaměstnavatele vyplývají z platné legislativy ČR pro oblast BOZP: 

Zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce 

Zákon č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy

Zákon č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví 

Zákon č. 373/2011 Sb., o specifických zdravotních službách

Zákon č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce

Zákon č. 251/2005 Sb., o inspekci práce 

Nařízení vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci 

Nařízení vlády č. 101/2005 Sb., o podrobnějších požadavcích na pracoviště a pracovní prostředí 

Nařízení vlády  č. 378/2001 Sb., kterým se stanoví bližší požadavky  na bezpečný provoz a používání strojů, tech. zařízení, přístrojů a nářadí

 Nabízíme:

- Zpracování kompletní dokumentace BOZP

- Identifikace a vyhodnocení rizik 

- Kategorizace prací 

- Provádění vstupních a periodických školení 

- Poradenský a konzultační servis v otázkách zabezpečení BOZP 

- Odborná pomoc při řešení a odškodnění pracovních úrazů

- Zastupování klienta při jednání s OIP 

- Provádění pravidelné kontrolní činnosti pracoviště ve smyslu §102, odst. 3 ZP

- Provádění tématických prověrek dle ZP 

- Návrh a realizace bezpečnostního značení pracoviště dle NV č. 375/2017 Sb., 

- Výkon osoby odborně způsobilé v prevenci rizik 

- Zpracování provozních řádů, řádů skladů a bezpečnostních předpisů 

- Veškeré další služby v oblasti BOZP 
 

© Copyright BezPro Company s.r.o.