BezPro Company s.r.o.

Revize

Podle § 6b zákona č. 174/1968 Sb., o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, ve znění pozdějších předpisů platí, že vyhrazenými  technickými  zařízeními   jsou  zařízení  se zvýšenou mírou ohrožení zdraví a bezpečnosti osob a majetku, která podléhají dozoru  podle tohoto zákona. Jsou  to technická zařízení tlaková, zdvihací, elektrická, plynová a v jaderné energetice. Podle   stupně  nebezpečnosti   se  vyhrazená   technická zařízení zařazují  do tříd, popřípadě  skupin a stanoví  se způsob prověřování   odborné   způsobilosti   organizací,   podnikajících fyzických osob a fyzických osob k činnostem na těchto zařízeních. Přímo v tomto zákoně jsou pak upraveny kvalifikační požadavky na revizory těchto zařízení a způsob vydávání osvědčení.(viz ustanovení § 6a až 6c zákona).

Revize elektroinstalace

Škody způsobené poruchou elektrické instalace jsou bohužel poměrně časté. Jelikož k těmto škodám velmi často dochází i v průběhu noci, patří také ke škodám nejdražším. Lhůty revize elektro se pohybují od půl roku (staveniště), přes dva nebo tři roky (školy, hotely apod.) po pět let (většina objektů). Revize elektroinstalace provádí revizní technik a jako doklad vystaví revizní zprávu obsahující naměřené hodnoty a seznam závad.

 

Revize elektrozařízení

Revize je soubor úkonů, jejímž výsledkem je revizní zpráva. Zpráva dává provozovateli obrázek o stavu elektrického zařízení a jasně uvádí zjištěné závady a doporučení pro minimalizaci a předcházení rizik.

  • Hlavním důvodem provádění revizí je ujištění jak provozovatelů tak uživatelů objektů či zařízení, že instalace, zařízení či spotřebič jsou užívání bezpečné.

  • Posouzení výchozího stavu elektroinstalací, hromosvodů, elektrospotřebičů, ručního elektrického nářadí, rozvaděčů a strojů revizním technikem je uzákoněno zákonnými předpisy 

  • Také pravidelné revize elektro mají své zákonné ustanovení – bez nich pozbývá po vypršení výchozí revize její platnost

  • Neprovádění revizí je porušením zákona ze strany organizace provozující zařízení či instalaci a je citelně postihováno inspektoráty bezpečnosti práce při kontrolách či vyšetřování pracovních úrazů a majetkových škod.

  • Nastane-li úraz elektrickým proudem u osoby používající zařízení či instalaci, je platný doklad o revizi elektro zařízení dokumentem, kterým prokazuje provozovatel míru svého zavinění.

  • Neexistence protokolu elektro revize je téměř vždy pokládáno za důkaz, že viníkem úrazu je provozovatel objektu či zařízení, na němž úraz nastal.

  • Pojištění provozovatele proti škodě způsobené zaměstnancům nebo třetím osobám pozbývá účinnosti, nemůže-li se provozovatel prokázat platným protokolem revize zařízení.

Revize komínů

Revize komínů od roku 2011 je povinnost, kterou ukládá nařízení vlády 91/2010 o podmínkách požární bezpečnosti při provozu komínů, kouřovodů a spotřebičů paliv.

Toto nařízení jasně vymezuje, co všechno musí revize obnášet, jakým způsobem musí proběhnout a které informace musí obsahovat výsledná zpráva. Oproti minulosti již totiž nestačí, aby kominík vydal jednoduché potvrzeni, že byla revize komínu provedena

Revize komínu tedy dokládá, v jakém stavu komín je a jaká opatření je v rámci požární bezpečnosti nutné provést, aby bylo riziko vzniku nebezpečných závad sníženo na minimum. 


Revize plynoinstalace

Co se týká revize plynového zařízení, tak tato je velmi nutná už z toho důvodu, že se jedná o hořlavou a výbušnou látku. Revizi plynového zařízení může provádět pouze odborník s patřičnou kvalifikacíRevizí plynu se rozumí nejen kontrola plynových spotřebičů, ale i přívod plynu. Každé odběrné plynové zařízení podléhá podle zákona pravidelným kontrolám a revizím plynu. Co se týká plynových kotlů, tak jejich revize je správným krokem k jejich bezproblémovému provozu.

Celkově topné systémy, jejichž hlavní součástí jsou plynové kotle, vyžadují pravidelnou údržbu a servis. Nejenom, že zanedbané revize kotlů a jejich opravy mohou vést k vyšší spotřebě, ale také ke zvýšené poruchovosti. A vůbec: pravidelný plynoservis kotlů doporučují i samotní výrobci.

Rovněž rozvody plynu potřebují pravidelný plynoservis. Nejméně jednou ročně by měli zkušení plynaři zkontrolovat veškeré plynové rozvody. Kvalitně odvedené plynařské práce jsou totiž zárukou bezproblémového a ekonomického provozu plynových spotřebičů včetně celé plynové soustavy.

Revize hromosvodů

Význam hromosvodu spočívá především v tom, že zabrání možnému požáru a poškození budovy i zdraví osob. Hromosvod se proto stal dnes už běžnou součástí protipožární ochrany. Přitom zamezuje i poničení elektrických a datových rozvodů v objektu.